Akkoordverklaring Jaarrekening 2023

Aan Verdoorn Adviesgroep
Kerkenbos 1079 D
6546 BB Nijmegen

Betreft: bevestiging bij de jaarrekening 2023

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening per 31-12-2023, delen wij u naar beste weten het volgende mede:

Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij behorende bescheiden en hebben u voor zover aanwezig en relevant alle notulen van vergaderingen van aandeelhouders, commis­sarissen en directie ter inzage getoond.

In het kader van de aan u verleende opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van onderstaande onderneming per 31-12-2023, delen wij u naar beste weten het volgende mede:

-Wij hebben u toegang verschaft tot de gehele financiële administratie en daarbij behorende bescheiden en hebben u voor zover aanwezig en relevant alle notulen van vergaderingen van aandeelhouders, commissarissen en directie ter inzage getoond.

-Wij hebben u voor zover van toepassing alle gegevens verschaft met betrekking tot:
1. nog niet aanhangig gemaakte belastende schadeclaims of claims waarvan onze advocaat ons heeft bericht dat ze waarschijnlijk aanhangig zullen worden gemaakt en dienen te worden toegelicht als een mogelijk verlies;
2. belangrijke schulden of mogelijke of voorwaardelijke activa of passiva die moeten worden verantwoord of toegelicht;
3. gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na 31-12-2023 en die de huidige financiële positie in belangrijke mate doen afwijken van hetgeen uit de balans van die datum blijkt of een verandering of toelichting noodzakelijk maken in de (geconsolideerde) jaarrekening;
4. verliezen die resulteren uit het al of niet nakomen van verkoopovereenkomsten of koopverplichtingen;
5. transacties met niet onafhankelijke derden en de daaruit voortvloeiende vorderingen of schulden, met inbegrip van verkopen, aankopen, leningen, betalingen, leaseovereenkomsten en garantieverplichtingen;
6. eventuele plannen of intenties die van belangrijke invloed zouden kunnen zijn op de huidige waarde of rubricering van activa en passiva.

-De onderneming is eigenaresse van alle in de balans opgenomen activa; er zijn geen activa bezwaard of in onderpand gegeven, behoudens hetgeen aan u is bekend gemaakt

-De onderneming heeft voldaan aan alle bepalingen en overeenkomsten die een belangrijke invloed zouden hebben op de jaarrekening.

-Ten slotte bevestigen wij dat wij instemmen met de door u aan ons toegezonden jaarrekening.

Met vriendelijke groet,