Belangrijke wetswijzigingen op salarisgebied in 2018

Belangrijke wetswijzigingen op salarisgebied in 2018

Wat zijn sinds 1 januari 2018 de belangrijkste wetswijzigingen op salarisgebied?

Verhoging minimumloon en minimumjeugdloon
De leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen wordt sinds 1 juli 2017 in stappen verlaagd van 23 naar 21 jaar. Sinds 1 juli 2017 (stap 1) is het wettelijk minimumjeugdloon (voor 18 tot en met 21 jarigen) verhoogd en hebben werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon. Vanaf 2019 (stap 2) krijgen 21-jarigen het volledige wettelijk minimumloon en gaat voor 18 tot en met 20-jarigen het minimumjeugdloon verder omhoog.

Minimumloon bij stukloon, overwerk/meerwerk en overeenkomst van beloning
Vanaf 1 januari 2018 geldt het minimumloon ook in geval van stukloon, overwerk/meerwerk en overeenkomst tegen beloning.

Stukloon is loon dat per stuk afgeleverd werk wordt betaald. Vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers voor ieder gewerkt uur gemiddeld minstens het minimumloon verdienen als de werkgever hen stukloon betaalt.

Als werknemers extra uren werken (overwerk/meerwerk) moet de werkgever de werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit betekent dat u overwerk/meerwerk niet meer kunt compenseren in de vorm van een “tijd-voor-tijd regeling”. Voor 2018 is een overgangsregeling van toepassing en is een tijd-voor-tijd regeling alleen nog maar mogelijk als deze vooraf schriftelijk met de werknemer is overeengekomen.

Het minimumloon geldt vanaf 1 januari 2018 ook voor alle mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning (overeenkomst van opdracht of bijvoorbeeld een aanneemovereenkomst).

Overwerkvergoeding en vakantietoeslag
Sinds 1 januari 2018 moet ook over overwerk het minimumloon betaald worden. Sinds die datum is namelijk artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) aangepast. De uitzondering wat onder loon wordt verstaan voor onder andere verdiensten uit overwerk is komen te vervallen waardoor de werknemer niet alleen recht heeft op minimumloon bij overwerk maar heeft de werknemer ook recht op vakantietoeslag over het overwerkloon.

Overigens kan bij cao hier van worden afgeweken. Valt uw bedrijf onder een cao, dan is het dus afhankelijk van het wat er in de cao staat of er vakantiegeld moet worden berekend over het overwerk. Valt uw bedrijf niet onder een cao, dan moet er vanaf 2018 over het overwerk (en de overwerktoeslagen) vakantiegeld worden berekend.

Transitievergoeding
Tot 1 januari was de maximale transitievergoeding € 77.000, vanaf 1 januari 2018 is dit omhoog gegaan naar €79.000. Maar let op voor het geval het bruto jaarsalaris hoger is dan dit bedrag, dan is de maximale transitievergoeding een bruto jaarsalaris.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd blijft de gemoederen bezig houden en blijft onderwerp van discussie. Maar vanaf 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar. De AOW-leeftijd zal vooralsnog verder blijven stijgen tot 67 jaar in 2021.

Lage inkomensvoordeel voor jeugdige werknemers
Sinds 1 januari 2017 bestaat het lage-inkomensvoordeel (LIV). Als de werkgever een werknemer in dienst heeft die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdient en die 1.248 of minder verloonde uren per jaar maakt, dan krijgt hij een financiële tegemoetkoming. Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook een tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit wordt het jeugd-LIV genoemd.

Loonkostenvoordelen vervangen premiekortingen
Met ingang van 1 januari 2018 zijn de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers verdwenen. Hiervoor zijn er een aantal loonkostenvoordelen voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in de plaats gekomen.

  • Loonkostenvoordeel oudere werknemers per 2018 voor werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen;
  • Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemers per 2018 voor de werknemer die uit een WIA-uitkering komt, voor de werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is of de werknemer met een WIA-uitkering die zijn/haar werk volledig of deels hervat;
  • Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden per 2018 voor de werknemer die in het doelgroepenregister banenafspraak van het UWV zijn opgenomen en de werknemers met een scholingsbelemmering.

Voor de toepassing van het loonkostenvoordeel heeft u een doelgroepverklaring nodig. Let daarbij op dat de verklaring binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst is gekomen wordt aangevraagd. De werknemer kan deze doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of de gemeente. De loonkostenvoordelen worden aangevraagd middels een verzoek bij de Belastingdienst via de loonaangifte.

No-risk premie zieke 56-plusser
Als een werknemer van 56-jaar of ouder voordat deze in dienst is genomen minimaal één jaar werkloos was en hiervoor een WW-uitkering ontving, krijgt de werkgever via het UWV een volledige compensatie van de loonkosten als deze werknemer wegens ziekte uitvalt. Ook leidt de ziekte niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele EU.

Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal
Alle peuterspeelzalen zijn vanaf 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Daardoor kunnen werkende ouders mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen als hun kind naar de peuterspeelzaal gaat. Dit betekent wel dat ook de peuterspeelzalen moeten voldoen aan de zwaardere kwaliteitseisen voor de kinderdagverblijven.

Heeft u vragen op het gebied van onze dienstverlening of anderszins? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Interessant? Deel dit bericht!