Bewaartermijnen AVG

Bewaartermijnen AVG

Een van de belangrijkste beginselen uit de AVG is het beginsel van ‘opslagbeperking’, neergelegd in artikel 5 lid 1 onder e AVG. Dit beginsel houdt – kort gezegd – in dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. In het kader van het beginsel van opslagbeperking is dit overzicht opgesteld.

 

Veel bewaartermijnen zijn afkomstig uit het Vrijstellingsbesluit Wbp. Dit besluit is vervallen per 25 mei 2018. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat de huidige bewaartermijnen over het algemeen niet zullen wijzigen. Wanneer aan voornoemde bewaartermijnen wordt voldaan, wordt waarschijnlijk voldaan aan de AVG. Belangrijk hierbij is dat persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

 

1. Sollicitanten

Document/gegevensBewaartermijnIngangsdatum bewaartermijn
Sollicitatiebrief, cv van sollicitant, correspondentie omtrent sollicitatie, getuigschriften, referenties, VOGUiterlijk vier weken bewaren zonder toestemming óf uiterlijk een jaar bewaren met toestemming van de sollicitantNa beëindiging sollicitatieprocedure

 

2. Werknemers

Document/gegevensBewaartermijnIngangsdatum bewaartermijn
Arbeidsovereenkomsten (inclusief wijzigingen en aanhangsels)Max. twee jaarNa het einde van het dienstverband
Correspondentie rondom ontslag, promotie, demotie, benoemingen en sollicitatieprocedure van werknemersMax. twee jaarNa het einde van het dienstverband
Correspondentie UWV en bedrijfsartsMax. twee jaarNa het einde van het dienstverband
Gegevens zieke werknemerMax. twee jaarNa het einde van het dienstverband
OpleidingsgegevensMax. twee jaarNa het einde van het dienstverband
Verslagen functionerings- en beoordelingsgesprekken, financiële problemen werknemer, probleemsituatiesMax. twee jaarNa het einde van het dienstverband
Verslagen in het kader van de Wet verbetering poortwachterMax. twee jaarNa het einde van het dienstverband
Kopie identiteitsbewijsMin. vijf jaarNa het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd
Kopie identiteitsbewijs derden/ingeleende werknemers met tewerkstellingsvergunningMin. vijf jaarNa het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd
LoonbelastingverklaringenMin. vijf jaarNa het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd
Pensioengegevens en –stukken, burgerlijke staat, stamkaart, arbeidsvoorwaarden over samenleving en partnerschapMin. zeven jaarNa het boekjaar waarop ze betrekking hebben
Salarisafspraken en voorwaardenMin zeven jaarNa het einde van het dienstverband

 

3. Klanten/cliënten en overige partijen

Document/gegevensBewaartermijnIngangsdatum bewaartermijn
Administratieve gegevens zoals facturen, bonnen, bankafschriften en bewijzen van uitgaven en inkomstenMin. zeven jaarNa de eerste verwerking c.q. registratie van gegevens
Overeenkomsten van opdracht en gerelateerde documenten met persoonsgegevens van bijvoorbeeld opdrachtgevers en opdrachtnemersMin. vijf jaar

(in verband met aansprakelijkheid mogelijk 20 jaar)

De dag na beëindiging van de overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW e.v.
Overige gegevens van klanten/cliënten en overige partijenNiet langer dan noodzakelijk voor het voldoen aan de verwerkingsdoeleinden, een concrete bewaartermijn wordt niet gegeven in de AVG of andere wet- of regelgevingN.v.t.

 

 

Interessant? Deel dit bericht!