Box III heffing; de stand van zaken

Er is inmiddels weer een hoop te doen geweest over de Box III heffing. In deze nieuwsbrief praten we u bij over de belangrijkste ontwikkelingen. Helaas is het nog afwachten op een uitspraak van de Hoge Raad die in het najaar a.s. wordt verwacht.

Wie komen in aanmerking voor rechtsherstel?
Voor de jaren 2021 en 2022 komen álle belastingplichtigen in box 3 in aanmerking voor rechtsherstel, omdat de belastingaanslagen over deze jaren nog niet vaststaan. Belastingplichtigen die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 met inkomen uit box 3 hebben ontvangen, kunnen ervoor kiezen om deze voorlopige aanslag nog niet (geheel) te betalen. De Belastingdienst zal vooralsnog geen betalingsherinneringen of aanmaningen sturen. Verder zal voorlopig geen invorderingsrente in rekening worden gebracht bij een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022.

Ten aanzien van de jaren 2017 t/m 2020 moet nog worden besloten of rechtsherstel wordt geboden aan álle belastingplichtigen in box 3, of alleen aan belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun belastingaanslag. De Belastingdienst moet de belastingaanslagen van belastingplichtigen die meelopen in het massaal bezwaar uiterlijk op 4 augustus 2022 hebben beoordeeld en eventueel hebben verminderd. Hoe pakt dit nu uit voor een belastingplichtige?

Een belastingplichtige wiens vermogen geheel of nagenoeg geheel bestaat uit spaargeld zal content zijn. Hij krijgt een belastingteruggaaf waardoor uiteindelijk een belastingheffing over het werkelijke rendement voldoende wordt benaderd;

Een belastingplichtigen wiens vermogen minstens in belangrijke mate bestaat uit andere vermogensbestanddelen dan spaargeld, zal beoordelen of de belastingteruggaaf die hij over zijn spaargeld ontvangt voldoende is om uiteindelijk een belastingheffing te doen ontstaan die redelijkerwijs belastingheffing over zijn totaal werkelijk rendement voldoende benadert. En dat per belastingjaar bezien;

Een belastingplichtige met substantiële schulden in zijn rendementsgrondslag zal bezien of de rente die hij gemiddeld heeft betaald over zijn schulden hoger is dan de forfaitair gestelde rente in de spaarvariant. Wie komen in aanmerking voor rechtsherstel?

Het rechtsherstel biedt soelaas voor alle belastingplichtigen met vermogen dat geheel of nagenoeg geheel bestaat uit spaargeld. Het zijn juist de andere belastingplichtigen met box 3-vermogen die scherp zullen moeten zijn na ontvangst van het geboden rechtsherstel.

Zodra een aanslag met een box 3-element bij een belastingplichtige wordt opgelegd, dan wel zodra aanslagen met een box 3-element worden hersteld, dient de belastingplichtige te gaan nadenken. En als hij van mening is dat de aanslag dan wel het herstel van de aanslag incorrect is, te ageren. Daar ontstaat voor het eerst een actiepunt voor belastingplichtigen.

En er is een tweede actiepunt: houd de termijn van 31 december 2022 in de gaten. Een verzoek om ambtshalve vermindering dient te zijn ingediend binnen vijf jaar na afloop van het betreffende belastingjaar. Dat houdt in dat tot en met 31 december 2022 nog een verzoek om ambtshalve vermindering kan worden ingediend voor het belastingjaar 2017. Dat is van belang indien en voor zover de staatssecretaris de doelgroep van degenen die rechtsherstel oprekt voor ook degenen die niet of niet tijdig bezwaar hebben aangetekend tegen de aanslagen over de jaren 2017-2020. Het heeft geen zin om nu al verzoeken in te dienen. Die houdt de Belastingdienst aan, in afwachting van nadere besluitvorming over een tegemoetkoming voor niet-bezwaarmakers.

Betrouwbare overheid
Burgers met box 3-vermogen ontvangen binnenkort aanslagen of herstel van aanslagen. Daarbij is de spaarvariant als rechtsherstel toegepast. Een aantal belastingplichtigen zal tegen die aanslagen ageren, omdat de spaarvariant niet aansluit bij hun belevingswereld van een redelijke, proportionele belasting in verhouding tot het rendement dat zij werkelijk genoten.

In een poging om hun vermeende gelijk te halen, moeten zij ageren met een bezwaarschrift of verzoek om ambtshalve vermindering. Wetende, dat het onzeker is of hun ageren überhaupt wel succesvol zal zijn. In plaats van een mogelijkheid aangeboden krijgen om al bij de aanslagregeling zelf een heffing te realiseren die zij als redelijk en proportioneel ervaren. De staatssecretaris zei hierover tijdens het commissiedebat op 20-04-2022 het volgende “Dat zien we dan wel op ons afkomen, (…) maar dat mag dan de betreffende belastingplichtige vervolgens aantonen”.

Lopende aangifte en op te leggen aanslag 2021
Mensen met box 3-inkomen die dit jaar op tijd aangifte 2021 hebben gedaan, ontvangen dit jaar niet zoals gebruikelijk voor 1 juli een te betalen aanslag. De Belastingdienst houdt de aangiftes met box 3 apart en deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd. In augustus zal naar verwachting ook een nieuwe versie van de online aangifte 2021 beschikbaar komen, waarin het rechtsherstel is verwerkt. Mensen kunnen dan als ze dit willen de aangifte voor 2021 opnieuw indienen. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden om een nieuwe partnerverdeling aan te brengen.

Belastingplichtigen die voor 1 mei aangifte hebben gedaan over het jaar 2021 en een teruggave verwachten, krijgen in eerste instantie een voorlopige aanslag opgelegd die gebaseerd is op de oude systematiek. Op deze manier kan de Belastingdienst het bedrag als gebruikelijk uitbetalen. Op een later moment krijgen zij een definitieve aanslag waarbij rekening gehouden is met het arrest.

Voor het jaar 2022
Bij belastingplichtigen die een voorlopige aanslag 2022 met inkomen uit box 3 hebben ontvangen, klopt het bedrag op de voorlopige aanslag mogelijk niet. Deze belastingplichtigen kunnen er daarom voor kiezen om de voorlopige aanslag nog niet geheel te voldoen. De Belastingdienst zal voor de niet betaalde termijnen geen betalingsherinnering of aanmaning sturen.

Over een voorlopige aanslag 2022 zal voorts geen invorderingsrente worden gerekend. Dit zal wettelijke worden vastgelegd. De ‘invorderingspauze’ duurt tot het moment dat belastingplichtigen in 2023 de (voorlopige of definitieve) aanslag naar aanleiding van de aangifte 2022 over belastingjaar 2022 hebben ontvangen. Daarbij zal de Belastingdienst rekening houden met het arrest van de Hoge Raad. Het bedrag dat een belastingplichtige met de voorlopige aanslag 2022 misschien te veel betaalt, wordt met de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2022 verrekend.

Tot slot
Mocht u een belastingaanslag binnen krijgen met een Box III heffing, stuur deze dan aan ons door zodat wij samen met u kunnen bekijken of het zin heeft hiertegen bezwaar te maken.

Interessant? Deel dit bericht!