HULP NODIG BIJ JOUW CORONA-REGELING AANVRAAG?

TABEL MET OVERZICHT ALLE MAATREGELEN

Naam + vindplaats in ons dossier Wat houdt de regeling in? Voor wie? Aanvragen Waar aanvragen?
Tegemoetkoming inkomsten en salarissen
Tegemoetkoming Onder­nemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)   Eenmalig bedrag van € 4.000 in de vorm van een gift Ondernemers (ook zzp’ers) en ondernemingen (met max. 250 werknemers) die voldoen aan de voorwaarden en direct getroffen zijn door de overheidsmaatregelen of die als direct gevolg van de overheids­maatregelen hun inkomsten sterk zien teruglopen t/m 26 juni 2020 RVO.nl
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Aanvullende uitkering tot het sociaal minimum (max. 3 maanden)   Max. € 1.500 (netto) p/mnd. voor gehuwden en € 1.050 (netto) p/mnd.voor alleenstaanden v.a. 21 jaar Zelfstandige ondernemers, zoals zzp’ers, ook dga’s t/m 31 mei 2020 Bij uw woon­gemeente
Lening voor bedrijfskapitaal   Max. € 10.157 Zelfstandige ondernemers, zoals zzp’ers, ook dga’s t/m 31 mei 2020 Bij uw woon­gemeente
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)   Een tegemoetkoming in de loonkosten, afhankelijk van de terugval in de omzet van maximaal 90% van de loonsom Werkgevers met ten minste 20% omzetverlies, met zowel vaste werknemers als werknemers met een flexibel contract. Niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde dga’s komen niet in aanmerking t/m 31 mei 2020. UWV.nl
Verlaging gebruikelijk loon dga   De BV en dga mogen gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken voor de maanden die nog moeten komen. (Niet met terug­werkende kracht). Het gebruikelijk loon voor 2020 wordt aan het einde van het jaar vastgesteld BV: Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV Per direct Hiervoor is geen verzoek om instemming van of voor­overleg met de Belasting­dienst voor nodig
Lage of hoge WW-premie?
WW-premie­differentiatie (coulance rond schriftelijk vast­leggen vast contract)   Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij u in dienst waren, kreeg u eerder tot 1 april de tijd. Voor die groep werknemers is de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van arbeids­contracten voor onbepaalde tijd met 3 maanden verlengd tot 1 juli Werkgevers Tot 1 juli 2020 Belasting­dienst
Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werk­nemers die meer dan 30% hebben over­gewerkt Voor werknemers die een arbeidscontract hebben voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, die in een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond krijgen dan het aantal uren volgens het arbeidscontract, betaalt u normaliter met terugwerkende kracht de hoge WW-premie. Deze regeling wordt aangepast voor het jaar 2020 Werkgevers Verwacht Belasting­dienst
Belastingen
Bijzonder uitstel van betaling   Minimaal 3 maanden uitstel van betaling voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschaps­belasting, loon­heffingen en omzet­belasting (btw), assurantie­belasting, kansspel­belasting, verhuurder­heffing, milieu­belastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffen­belasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken Ondernemers (ook zzp’ers) en ondernemingen Na aangifte en ontvangst van de aanslag Per brief: Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar: Belastingdienst Postbus 100 6400 AC Heerlen   Automatisch in één keer uitstel aanvragen voor alle aanslagen via DigiD. Ook uw adviseur kan hiervoor inloggen met zijn eigen DigiD   Rechts­persoon: dan moet een werknemer, of adviseur inloggen met zijn eigen DigiD
Verlaging voorlopige aanslag inkomsten­belasting (IB) 2020   U betaalt direct minder belasting. Is de nieuwe aanslag lager dan het bedrag wat u reeds op voorlopige aanslag heeft betaald? Dan krijgt u het verschil teruggestort Ondernemers (ook zzp’ers) die een voorlopige aanslag IB 2020 hebben ontvangen en die een lagere winst of geen winst verwachten in 2020 Per direct Mijn Belastingdienst
Verlaging voorlopige aanslag vennootschaps­belasting (Vpb) 2020   U betaalt direct minder belasting. Is de nieuwe aanslag lager dan het bedrag wat u reeds op de voorlopige aanslag heeft betaald, dan krijgt u het verschil teruggestort Ondernemingen die een voorlopige aanslag Vpb 2020 hebben ontvangen en een lagere winst of geen winst verwachten in 2020 Per direct Mijn belasting­dienst Zakelijk: inloggen voor ondernemers Commerciële softwarepakket Indien u geen gebruik kunt maken van Mijn belastingdienst Zakelijk via dit formulier
Verlaging belastingrente IB   Van 4 naar 0,01%. De Belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijv. omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte heeft gedaan Belastingplichtige voor de inkomstenbelasting Ingangsdatum: 1 juli 2020 Gaat automatisch
Verlaging belasting­rente Vpb Van 8 naar 0,01%. De Belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijv. omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte heeft gedaan Vpb-plichtige ondernemingen Ingangsdatum: 1 juni 2020 Gaat automatisch
Verlaging belasting­rente overige belastingen   Van 4 naar 0,01%. De Belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijv. omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte heeft gedaan Belastingplichtigen overige belastingen, zoals omzetbelasting, loonbelasting, e.d. Ingangsdatum: 1 juni 2020 Gaat automatisch
Verlaging invorderings­rente   Van 4 naar 0,01% Voor alle belastingschulden Ingangsdatum: 23 maart 2020 Gaat automatisch
Toeristenbelasting   De meeste gemeenten overwegen het stop­zetten van de voorlopige aanslag. Neem hiervoor contact op met uw gemeente Horecabedrijven en de vrijetijdsbranche   Uw gemeente
Versoepeling kredieten
Verruiming BMKB-C-regeling   Verhoging borgstellings­krediet van 50 naar 75%. De premie die geldt bij een looptijd van 8 kwartalen is verlaagd van 3,9 naar 2%. Het garantiebudget is verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard MKB-ondernemingen (max.250 werknemers) waaronder ook zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen1 Ingangsdatum: 16 maart 2020 Uw krediet­verstrekker. (De corona­module BMKB is ook open­gesteld voor niet-bancaire finan­ciers.)
Borgstellingskrediet Land­bouw (BL) verruimd met borg­stelling voor een overbruggings­krediet (BL-C)   Met BL-C kunt u een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borg­stel­lingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heeft u die maximale ruimte van het open­staande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? U kunt boven­op het actuele borgstel­lingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren Land- en tuinbouwbedrijven t/m 31 maart 2021 Uw krediet­verstrekker
Garantie Ondernemers­financiering­regeling (GO)   Allereerst verhoogt het ministerie de hoogte van de lening waarvoor de overheid garant staat van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Omdat leningen voor de helft gegarandeerd worden, is hiermee het maximale garantiebedrag van de GO verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Ook is het subsidieplafond verhoogd van € 400 miljoen naar € 1.500 miljoen MKB-ondernemingen en grootbedrijf t/m 31 mei 2020 Uw krediet­verstrekker
Coronamodule GO   Het garantiepercentage voor een grootbedrijf met een omzet vanaf € 50 miljoen bedraagt 80%. Voor MKB-ondernemingen met een omzet tot € 50 miljoen bedraagt het garantiepercentage 90%. Het garantie­plafond wordt van € 1.5 miljard verhoogd naar € 10 miljard MKB-ondernemingen en grootbedrijf Na goedkeuring van de Europese Commissie Uw krediet­verstrekker
Qredits   Uitstel van aflossing mogelijk bestaand krediet voor de duur van 6 maanden. Gedurende de aflosvrije periode bedraagt de rente 2% over het onafgeloste gedeelte van het kredietbedrag Ondernemers, zoals zzp’ers met een krediet bij Qredits Tot eind mei 2020 Qredits.nl
Fonds voor overbruggings­kredieten voor non-bancair gefinan­cierde bedrijven Overbruggingskrediet voor bedrijven die geen bankrelatie hebben. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie € 100 miljoen ter beschikking Voor MKB-bedrijven die geen bankrelatie hebben waaronder start-ups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven Na goedkeurig van de Europese Commissie. Naar verwachting open 4e week van april 2020 Regionale ontwikkelings­maatschappijen (ROM’s)
Opschorten uitfasering Groeifaciliteit (GF) met 1 jaar tot 1 juli 2021 De geplande uitfasering van de Groeifaciliteit wordt met 1 jaar opge­schort tot 1 juli 2021 Ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben Tot 1 juli 2021 Bank of participatie­maatschappij
Uitstel van betaling Vroegefase­financiering (VFF) en Innovatie­krediet (IK) Uitstel van aflossing en rentebetaling voor een periode van 6 maanden (1 april 2020 tot 1 oktober 2020). De rente wordt voor deze periode opgeschort Ondernemers die gebruikmaken van de Vroegefasefinanciering of Innovatiekrediet Tot 1 oktober 2020 RVO.nl
Overige
Qredits overbruggings­krediet   Flexibel krediet van maximaal € 12.500, looptijd 18 maanden. Eerste 6 maanden een rente van 0,25 % p/mnd, daarna 1% p/mnd Bestaande ondernemers, geen starters   Qredits.nl
Uitstel aflossing en rente banklening   Maximaal 6 maanden uitstel op de aflossing van lopende leningen met kredieten tot € 2,5 miljoen. De regelingen kunnen per bank afwijken. Zo geeft ABN AMRO ook uitstel van rente Ondernemingen die in de kern gezond zijn en klant zijn bij ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank   Bij de desbe­treffende bank
Waterschaps­belasting   De meeste waterschappen geven uitstel van betaling voor de aanslag waterschaps­belasting Ondernemers en ondernemingen   Bij uw waterschap
1.   U komt niet in aanmerking voor de BMKB als u: • actief bent in de publiekverzekerde zorg; • een onderneming heeft waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van: – de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer; of – het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van een of meer andere ondernemingen; of – de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.