Duitse hypotheekrente en hypotheekrenteaftrek in Nederland

Duitse hypotheekrente en hypotheekrenteaftrek in Nederland

Woont u in Duitsland en geniet u in Nederland inkomen? Dan wordt u in Nederland aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Volgens de Nederlandse regels moet u minstens 90% van uw inkomen in Nederland genieten om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek in Nederland. Een arrest van het Europese Hof van Justitie brengt daar verandering in.

Duitse hypotheekrente en kwalificerende buitenlandse belastingplicht
Een inwoner van Duitsland met inkomsten uit Nederland, wordt in Nederland als buitenlands belastingplichtige beschouwd. De Nederlandse inkomstenbelasting wordt beperkt tot inkomensbronnen die in Nederland mogen worden belast. U heeft geen recht op persoonlijke aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek, tenzij u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent.

Sinds 1 januari 2015 moet u als inwoner van Duitsland kwalificerend buitenlands belastingplichtige zijn, als u in Nederland hypotheekrenteaftrek wilt genieten. De Nederlandse wet stelt als voorwaarde dat uw inkomen geheel of nagenoeg geheel (lees: voor minimaal 90%) in Nederland is onderworpen aan inkomstenbelasting. Deze 90%-eis vloeit voort uit Europese jurisprudentie (Schumacker-arrest). Ook moet u een inwoner zijn van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de BES-eilanden. U moet verder beschikken over een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland. Als u voldoet aan deze eisen, wordt u behandeld alsof u in Nederland woont. Hierdoor kunt u gebruik maken van hypotheekrenteaftrek.

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht heeft op 1 januari 2015 het keuzerecht vervangen. Tot en met 2014 konden buitenlanders met Nederlands inkomen opteren voor binnenlandse belastingplicht en daardoor gebruik maken van hypotheekrenteaftrek in Nederland, zonder aan de 90%-eis te hoeven voldoen.

Duitse hypotheekrente en arrest van het Europese Hof van Justitie
Op 9 februari 2017 heeft het Europees Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen over de aanspraak op hypotheekrenteaftrek door een buitenlands belastingplichtige. Dit naar aanleiding van prejudiciƫle vragen die door de Nederlandse Hoge Raad aan het Europese Hof van Justitie zijn gesteld. In het arrest ging het om een in Spanje woonachtige Nederlander met inkomsten uit Nederland en Zwitserland. Hij verdiende 60% van zijn inkomsten uit Nederland en 40% van zijn inkomsten in Zwitserland. In Spanje had de man geen inkomen. Daardoor kon Spanje geen rekening houden met zijn persoonlijke situatie en kreeg de man geen fiscale tegemoetkoming in de vorm van aftrekposten.

De inwoner van Spanje wilde zijn negatieve inkomsten uit de Spaanse eigen woning in Nederland aftrekken. Hij maakte echter geen gebruik van het eerdergenoemde keuzerecht, omdat de Nederlandse belasting daardoor hoger uitviel. Nederland verleende vervolgens geen aftrek, omdat de inwoner van Spanje niet aan de Nederlandse voorwaarden voldeed. Hij had volgens Nederland moeten kiezen voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige.

Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat Nederland hiermee in strijd handelt met de Europese vrijheid van vestiging. Een EU-lidstaat mag de aftrek van negatieve inkomsten uit een eigen woning niet weigeren aan een inwoner van een andere EU-lidstaat, indien hij in Nederland inkomsten geniet en in zijn woonland deze negatieve inkomsten niet kan aftrekken doordat hij daar geen of een zeer gering inkomen heeft. In de voorgelegde situatie krijgt de betrokkene uit twee Europese landen inkomen. Nederland dient in dat geval het voordeel van de negatieve inkomsten uit de eigen woning naar verhouding (dus voor 60%) toe te kennen.

Duitse hypotheekrente (woning Duitsland) en hypotheekrenteaftrek Nederland
De Nederlandse staatssecretaris heeft na het arrest een cassatieberoep ingesteld bij het hoogste rechtscollege. Dat cassatieberoep is inmiddels weer ingetrokken. Nederland zal dientengevolge de kwalificerende buitenlandse belastingplicht aanpassen, zodat de voorwaarden in lijn liggen met hetgeen door het Europese Hof van Justitie is bepaald.

Mogelijk komt u op basis van het bovengenoemde arrest in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek in Nederland. Vanzelfsprekend dient uw hypotheek te voldoen aan de eisen van de eigenwoningregeling. Wij kunnen uw fiscale situatie beoordelen, indien u in het buitenland woont en (een deel van) uw inkomen in Nederland geniet.

Interessant? Deel dit bericht!