Eindejaarstips 2022: Btw-tips

Tip 1: Kies het juiste btw-tarief

De btw heeft verschillende tarieven. Welk btw-tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten dat u levert. U kunt de volgende tarieven tegenkomen: 21% btw, 9% btw, 0% btw. Ook kan een levering of dienst vrijgesteld zijn van btw.

Let op: Bij zowel de vrijstelling als het 0%-tarief draagt u terzake van de betreffende levering geen btw af. Er is wel een verschil in aftrek van voorbelasting. Bij toepassing van het 0%-tarief kunt u de voorbelasting in aftrek brengen terwijl bij een vrijstelling de voorbelasting niet in aftrek kan worden gebracht.

Tip 2: Vergeet de btw-correcties niet

Houd u er rekening mee dat u in de laatste btw-aangifte bepaalde correcties uit moet voeren. Denk aan bijvoorbeeld correcties voor privégebruik auto. Dit betekent dat u voor iedere auto die privé wordt gebruikt als hoofdregel een forfaitaire correctie van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto aan moet geven.

Tip: Ga in uw administratie na waar u nog correcties voor de btw moet doorvoeren. Doe – indien nodig – ook tijdig een suppletie-aangifte.

Tip 3: Houd uw btw-administratie bij

U bent als ondernemer verplicht voor de btw een administratie bij te houden en te bewaren, zodat die door de Belastingdienst gecontroleerd kan worden. Ga na of uw administratie voldoet aan de regels. Neem daarbij ook uw facturenadministratie in acht en houd rekening met:

  • Het opmaken van facturen voor alle goederen en diensten die u aan andere ondernemers levert.
  • Het opsturen van facturen indien u een vooruitbetaling hebt gekregen voor leveringen van goederen en diensten. Bij vooruitbetalingen voor intracommunautaire leveringen van goederen hoeft u geen factuur te sturen.
  • Het vermelden van de verplichte gegevens op uw facturen.
  • Het versturen van de facturen uiterlijk op de vijftiende dag van de maand die volgt op de maand waarin u hebt geleverd of de dienst is verricht.

Let op: U moet al uw facturen bewaren, minimaal zeven jaar.

Tip 4: Let op oninbare vorderingen

Ga uw btw-administratie na voor facturen die niet of niet volledig betaald zijn en die ook niet meer betaald zullen worden. Een factuur wordt in ieder geval als oninbaar beschouwd uiterlijk één jaar na de uiterste betaaldatum. Breng deze in kaart en vraag de btw terug die u over deze oninbare vordering hebt aangegeven en betaald.

Let op: U heeft ook recht op teruggaaf van btw indien u achteraf een prijsvermindering of volledige kwijtschelding verleent, of de overeenkomst voor het leveren van de prestatie wordt verbroken.

Het bedrag van de teruggaaf door een oninbare vordering, prijsvermindering, volledige kwijtschelding of door het verbreken van de overeenkomst, verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de situatie zich heeft voorgedaan.

Interessant? Deel dit bericht!