Eindejaarstips 2022: Tips voor belastingplichtigen

Tip 1: Vervang gewone giften door periodieke giften

Overweeg om uw gewone giften om te zetten in periodieke giften. Voor gewone giften geldt namelijk een drempel en een maximum. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften; let wel op de voorwaarden die daarbij gelden.

Tip 2: Doe een gift aan een culturele ANBI

Indien u een gift aan een culturele ANBI doet, krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, kunt u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.

Let op: De extra aftrek geldt zowel voor een gewone gift of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

Tip 3: Verras uw (klein)kinderen met een schenking

Profiteer ook dit jaar van de schenkvrijstelling in de schenkbelasting. U kunt namelijk uw kinderen ieder belastingvrij € 5.677 schenken en uw kleinkinderen of derden € 2.274. Daarnaast geldt dit jaar voor kinderen tussen 18 en 40 jaar een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 27.231, mag het kind zelf beslissen over wijze van besteding;
  • € 56.724, bedrag moet gebruikt worden voor studie;
  • € 106.671, bedrag moet gebruikt worden voor eigen woning (koop, verbouwing, aflossing eigen woningschuld).

Tip: Stel de schenking niet langer uit, omdat de eenmalige schenking van € 106.671 ten behoeve van de eigen woning in 2023 verlaagd wordt naar € 28.947 en per 2024 helemaal wordt afgeschaft. Maak er daarom nu nog gebruik van.

Tip 4: Dien tijdig verzoek tot ambtshalve vermindering box 3 in

Mogelijk zijn uw aanslagen inkomstenbelasting voor box 3 over de jaren 2017 t/m 2020 te hoog, omdat uw werkelijk rendement lager was dan het fictieve rendement en heeft u de bezwaartermijn van zes weken laten verlopen. U kunt dan een verzoek om ambtshalve vermindering indienen.

De koepelorganisaties zijn nog in overleg met het ministerie van Financiën over een oplossing waarbij het niet nodig is om dit verzoek in te dienen én de rechten van de belastingplichtigen voldoende zijn beschermd. De Kamerbrief die 4 november 2022 hierover is gepubliceerd dekt voor u wellicht niet helemaal de lading. Mocht u op dit punt geen risico willen lopen, dan is het goed om tijdig dit verzoek in te dienen. Dit geldt vooral wanneer rechtsherstel op basis van de spaarvariant lager uitvalt dan wanneer op basis van het werkelijk rendement zou worden gecompenseerd (bijvoorbeeld bij beleggingsverliezen). De termijn voor het indienen van dit verzoek voor het jaar 2017 loopt af op 31 december 2022, dus dien het verzoek voor dat jaar dan nog in 2022 in. De kans is klein dat u in de toekomst (door de rechter) in het gelijk wordt gesteld, maar niet onmogelijk.

Tip 5: Verlaag uw vermogen

Probeer nog voor de peildatum van 1 januari uw box 3-vermogen te verlagen. U kunt bijvoorbeeld uw kleine schulden in een keer aflossen, privéaankopen naar voren halen, openstaande belastingaanslagen betalen of overweeg om een aanbetaling te doen voor de verbouwing die u volgend jaar laat uitvoeren.

Let op: Een bijkomend voordeel van het verlagen van het box 3-vermogen kan zijn dat dit ook positieve gevolgen kan heeft voor de hoogte van eventuele toeslagen.

Tip 6: Denk aan de persoonsgebonden aftrek

Probeer uw inkomen en aftrek zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. De persoonsgebonden aftrek, waaronder giften, alimentatie en zorgkosten komt in mindering op het inkomen in box 1. Een eventueel restant is aftrekbaar van het inkomen in box 3 en vervolgens van het inkomen in box 2.

Let op: Houd er verder rekening mee dat de persoonsgebonden aftrek dit jaar nog tegen 40% aftrekbaar is in box 1 (in 2023 tegen circa 37% aftrekbaar).

Tip 7: Maak gebruik van versoepelde betalingsregeling

Indien u moeite heeft met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling die u heeft getroffen met de Belastingdienst dan kunt u onder voorwaarde de Belastingdienst verzoeken de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen.

Let op: De aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Eén keer een betaalpauze van maximaal zes maanden of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen;
  • per kwartaal betalen, in plaats van per maand;
  • maximaal zeven jaar (84 maanden) afbetalen van uw belastingschuld, in plaats van vijf jaar (60 maanden).

Tip 8: Betaal eigen-woningrente vooruit

Aangezien het aftrektarief van de eigen-woningrente (hypotheekrente) jaarlijks daalt (tot circa 37% in 2023), doet u er verstandig aan om de eigen-woningrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 40% in box 1.

Let op: Als u dit jaar ook (hypotheek)rente vooruitbetaalt voor de periode na 30 juni van het volgende jaar, dan is deze rente dit jaar niet helemaal aftrekbaar, maar kan de aftrek in de jaren worden geclaimd waarop de rente betrekking heeft.

Interessant? Deel dit bericht!