Eindejaarstips 2022: Tips voor de BV- en IB-ondernemer

Tip 1: Voorkom vrijval herinvesteringsreserve

Indien u een herinvesteringsreserve gevormd heeft voor de boekwinst bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, moet u in beginsel die reserve opnemen in de winst als u na drie jaar na het jaar van vervreemding nog geen herinvestering heeft gedaan.

U kunt onder voorwaarden vrijval van de herinvesteringsreserve in de winst voorkomen indien u al een begin heeft gemaakt met de investering, maar deze door bijzondere omstandigheden, zoals de coronacrisis, is vertraagd.

Tip: Ga na of u aan de voorwaarden voldoet om vrijval te voorkomen. Zo ja, leg dit dan goed vast.

Tip 2: Maak gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Om dit jaar in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 332.994 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het totale geïnvesteerde bedrag in dit jaar. Indien u bijvoorbeeld € 2.401 investeert dan kunt u uw winst verlagen met 28% van het investeringsbedrag.

Tip: Ga na hoeveel u al heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen dit jaar die in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Mocht u optimaal gebruik willen maken van hogere aftrekpercentages dan loont het soms om geplande investeringen dit jaar nog te doen of juist naar volgend jaar te verschuiven. Kijk daarvoor in de tabel.

Tip 3: Pas op voor de desinvesteringsbijtelling

Bent u van plan een bedrijfsmiddel te verkopen? Ga dan na wanneer dit bedrijfsmiddel is aangeschaft. Indien u namelijk voor dit bedrijfsmiddel korter dan vijf jaar geleden de investeringsaftrek hebt toegepast dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen.

Tip: Ga in uw administratie na of de aankoop van het bedrijfsmiddel waarvoor u investeringsaftrek heeft genoten, heeft plaatsgevonden in de periode 2018 tot en met 2022. Zo ja, dan is in beginsel desinvesteringsbijtelling verschuldigd over de overdrachtsprijs.

Tip 4: Maak gebruik van energie-investeringsaftrek

Heeft u geïnvesteerd of gaat u nog investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken? Maak dan gebruik van de energie-investeringsaftrek. U kunt namelijk voor die investeringen 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 128 miljoen.

Let op: De energiezuinige bedrijfsmiddelen moeten wel voorkomen op de Energielijst. En de investering moet tijdig worden aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), binnen drie maanden na aangaan investeringsverplichting.

Tip 5: Ga na of u milieuvriendelijk investeert

Heeft u geïnvesteerd of gaat u nog investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel? Ga alvast na of u in aanmerking komt voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. U geniet dan van de fiscale voordelen. Zo kunt u, indien u aan de voorwaarden voldoet, uw fiscale winst verlagen tot 45% van het investeringsbedrag met de milieu-investeringsaftrek. Met de willekeurige afschrijving milieu-investeringen kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst in een eerder jaar, waardoor er ook eerder een belastingvoordeel ontstaat.

Let op: Ga na of de milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen op de Milieulijst staan. Op deze lijst staan namelijk alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek krijgen. Ook hier geldt: binnen drie maanden moet de investering zijn aangemeld bij RVO.

Tip 6: Vorm een egalisatiereserve

De egalisatiereserve is een fiscaal aantrekkelijke reservering voor toekomstige kosten waar u als ondernemer gebruikt van kunt maken indien u voldoet aan de voorwaarden. U kunt dit jaar nog een deel van uw winst reserveren in een egalisatiereserve voor toekomstige kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening. Het gaat om kosten die pas in de toekomst tot een piek in uitgaven leiden, bijvoorbeeld kosten voor onderhoud van uw pand.

Let op: U kunt meerdere egalisatiereserves opnemen in uw winstaangifte. Dit kan bijvoorbeeld als uw onderneming te maken krijgt met meerdere toekomstige piekuitgaven voor kosten van bedrijfsmiddelen. Bij achterstallig onderhoud is het soms ook mogelijk een voorziening voor de kosten te vormen, wat fiscaal vaak voordeliger uitpakt dan de vorming van een egalisatiereserve.

Tip 7: Breng uw zakelijke kosten in kaart

U kunt uw zakelijke kosten aftrekken van uw opbrengsten en zo uw winst verlagen. Breng uw zakelijke kosten in kaart, ook als die door u in privé zijn betaald. Denk bijvoorbeeld aan de volgende kosten:

  • inschrijving in het handelsregister;
  • huur van bedrijfsruimte;
  • kantoorbenodigdheden;
  • onderhoudskosten;
  • verzekeringen

Let op: Zolang de kosten de zakelijke belangen van uw onderneming dienen kunt u deze als zakelijk verantwoorden. Soms geldt een uitsluiting van aftrek, zoals bij boetes en werkruimte thuis. Voor bepaalde kosten geldt een beperking van de aftrek, zoals bij relatiegeschenken, studiereizen en dubbele huisvesting.

Tip 8: Maak gebruik van de WBSO

Houdt u zich bezig met research & development of technisch-wetenschappelijk onderzoek? Dan kunt u wellicht belastingvoordeel realiseren vanuit de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Ga na of u hiervoor in aanmerking kunt komen.

Let op: Zowel ondernemers die werknemers in dienst hebben als ondernemers in de inkomstenbelasting, kunnen van deze regeling gebruik maken. Via de WBSO wordt een deel van de loonkosten vergoed van uw S&O-project. Ondernemingen met personeel kunnen daarbovenop een aftrek ontvangen over andere kosten en uitgaven van het S&O-project, zoals de inkoop van materialen. Zzp’ers ontvangen een vaste aftrek van € 13.360; voor starters is de aftrek € 20.044 (onder voorwaarden).

Tip 8: Ruim uw administratie op

Uw administratie moet u zeven jaar bewaren.  Ga na of u uw administratie op orde heeft. De administratie over 2015 kunt u vernietigen per 31 december 2022.

Tip: Maak afspraken met de Belastingdienst over uw administratie en leg deze schriftelijk vast. De basisgegevens uit uw administratie, zoals bijvoorbeeld de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en het grootboek, moet u altijd zeven jaar bewaren. Voor de overige gegevens kunt u afspraken maken over kortere bewaartermijnen. Daarnaast kunt u ook afspraken maken over de vorm waarin u de gegevens bewaart (digitaal of op papier). En hoe gedetailleerd u die bewaart (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa).

Interessant? Deel dit bericht!