Eindejaarstips 2022: Tips voor de BV

Tip 1: Pak uw winst nog dit jaar

Bent u van plan om een bedrijfsmiddel met winst te verkopen? Doe dat dit jaar nog. Zo zal deze winst nog belast zijn tegen het tarief van 15% (tot € 395.000 winst, daarboven € 25,8%). Laat u uw winst in 2023 vallen dan wordt deze belast tegen een tarief van 19% (tot € 200.000 winst, daarboven € 25,8%).

Tip 2: Toets zakelijkheid leningen

Heeft uw BV leningen verstrekt aan de aandeelhouder? Dan is het raadzaam om de leningsovereenkomsten onder de loep te nemen en na te gaan of deze leningen voldoen aan zakelijke voorwaarden. U dient dus ook te toetsen of sprake is van een zakelijke rentepercentage.

Tip: Ga na hoeveel leningen er verstrekt zijn aan de aandeelhouder met een aanmerkelijk belang en hoe hoog het bedrag is. U kunt namelijk vanaf 31 december 2023 (het toetsingsmoment) nog slechts tot € 700.000 onbelast lenen aan de aandeelhouder en diens partner, zonder dat een dividenduitkering wordt aangenomen (op grond van de Wet Excessief Lenen). Daartoe behoren niet leningen voor de eigen woning (onder bepaalde voorwaarden). U kunt zich daar nu al op voorbereiden.

Tip 3: Snel stoppen met turboliquidatie

Verkeert uw BV in zwaar weer? Dan kunt u onder voorwaarden op een snelle manier uw BV ontbinden door middel van turboliquidatie. U mag een turboliquidatie alleen uitvoeren als er geen baten meer in de onderneming zitten. Dat wil zeggen dat de rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen meer heeft.

Let op: U moet de turboliquidatie ook doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Als er achteraf nog schulden blijken te zijn, dan bestaat het risico dat de bestuurder (in privé) aansprakelijk wordt gesteld.

Tip: Ga na wat de mogelijkheden zijn voor uw BV. Voor de vennootschapsbelasting moet u nog wel rekening houden met het afhandelen van uw pensioen- en lijfrentevoorziening. Ook dient u een eventuele rekening-courantverhouding met de directeur-grootaandeelhouder te verrekenen.

Tip 4: Maak gebruik van de innovatiebox

Houdt u zich bezig met innovatief onderzoek? Ga dan na of u in aanmerking kunt komen voor de innovatiebox. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven, vallen in deze box. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 9%.

Indien u innovatieverliezen behaalt dan vallen deze niet onder het lagere tarief van de innovatiebox. Deze verliezen zijn aftrekbaar tegen het normale tarief.

Tip 5: BV inruilen voor een IB-onderneming

Ga na of het nog aantrekkelijk is om als BV door te gaan of om de onderneming om te zetten naar een IB-onderneming. Weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af. Denk bijvoorbeeld voor de BV aan de komende wijzigingen:

 • Tariefsverhoging van 15% naar 19% en de grensverlaging van € 395.000 naar € 200.000 in 2023 (daarboven blijft het tarief 25,8%).
 • Verhoging gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouder (doelmatigheidsmarge van 25% wordt afgeschaft).
 • Wijziging tarieven in box 2 waarbij hoogste tarief naar 31% gaat voor voordelen boven de € 67.000 in 2024.

Fiscale nadelen IB-ondernemer:

 • Jaarlijkse verlaging zelfstandigenaftrek.
 • Geen opbouw meer oudedagsreserve vanaf 2023.

Tip 6: Fiscaal voordeel fiscale eenheid

Ga na of een fiscale eenheid  voor de vennootschapsbelasting fiscaal voordeel biedt. Bij een fiscale eenheid worden namelijk de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. Een voordeel hiervan is dat u de verliezen van een maatschappij kunt verrekenen met winsten van een andere maatschappij die in dezelfde fiscale eenheid is gevoegd.

Let op: Om een fiscale eenheid te vormen doet u een verzoek om een fiscale eenheid. Een fiscale eenheid kan nadelig uitpakken als de totale winst van de afzonderlijke maatschappijen boven de € 200.000 uitkomt in 2023. Daarboven is 25,8% vennootschapsbelasting verschuldigd. Het kan dan voordelig uitvallen, indien de maatschappijen individueel in de heffing worden betrokken, waarbij de winst per maatschappij beneden de € 200.000 blijft. Het tarief vennootschapsbelasting bedraagt dan slechts 19% in 2023. Doe dan tijdig (uiterlijk 31 december 2022) een verzoek om verbreking van de fiscale eenheid.

Tip 7: Pak uw schulden aan

Indien uw BV de belastingschulden niet of niet op tijd kan betalen, dient u een schriftelijke melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Het gaat om de volgende belastingen en heffingen die niet of niet op tijd betaald kunnen worden:

 • loonheffingen;
 • btw;
 • accijns;
 • verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en pruim- en snuiftabak;
 • afvalstoffenbelasting;
 • belasting op leidingwater;
 • belasting op kolen;
 • energiebelasting;
 • minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking;
 • CO2-heffing industrie;
 • vliegbelasting;
 • kansspelbelasting

Let op: Indien geen melding van betalingsonmacht wordt gedaan, kunnen de bestuurders in privé aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de onderneming. Vaak is er ook een verplichting tot melding van betalingsonmacht bij UWV en pensioenfonds.

Interessant? Deel dit bericht!