Maatregelen 18-12-2021 – Sociale zekerheid

NOW 6.0 in eerste kwartaal 2022

In het eerste kwartaal van 2022 wordt een nieuwe tranche van de NOW (NOW 6.0) opengesteld. De achtste aanvraagperiode beslaat de maanden januari, februari en maart 2022. Een aantal voorwaarden blijven gelijk aan die van de NOW 5.0:

  • ten minste 20% omzetverlies in het eerste kwartaal 2022;
  • het maximale vergoedingspercentage is 85%;
  • de maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon;
  • de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%.

De exacte voorwaarden zullen in januari door het kabinet worden gecommuniceerd. Een aantal voorwaarden zal mogelijk wijzigen. Dat wordt momenteel nog onderzocht. Het gaat dan om de volgende voorwaarden:

Forfaitaire opslag werkgeverslasten
Zo zal de polis administratie van het UWV per 1 januari 2022 veranderen. Dit heeft gevolgen voor de definitie van de loonsom. Als die anders wordt, wijzigt automatisch ook de subsidie. Hierdoor kan het percentage van de forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten (nu: 40%) mogelijk wijzigen. Desondanks is het de bedoeling dat de tegemoetkoming gelijk blijft.

Percentage loonsomvrijstelling
Een andere voorwaarde die mogelijk wijzigt ten opzichte van NOW 5.0 is het percentage van de loonsomvrijstelling. In NOW 5.0 is dit percentage verhoogd van 10% naar 15%.

Mogelijk invoering (jaar)omzetdrempel
Momenteel wordt onderzocht of het invoeren van een (jaar)omzetverliesdrempel uitvoerbaar is. Hiermee wordt voorkomen dat steun gaat naar die bedrijven die het over een heel jaar gezien goed doen, maar in één kwartaal (tijdelijk) tegenvallende resultaten boeken.

Opening aanvraagloket NOW 6.0
Het streven is om het aanvraagloket voor NOW 6.0 in de tweede helft van februari 2022 te openen.

Openstelling aanvraagloket TVL Q4 2021 bekendgemaakt

Aanvragen voor TVL Q4 2021 kunnen vanaf maandag 20 december worden ingediend bij de RVO. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Het subsidiepercentage is 100%. Je komt voor de TVL Q4 2021 in aanmerking als je in het vierde kwartaal minimaal 30% omzetverlies hebt geleden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoet aan de overige voorwaarden. Het loket is open tot en met 28 januari 2022.

TVL Q1 2022

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (Q1 2022) voor het eerste kwartaal van 2022 (januari – maart) is gelijk aan de TVL Q4 2021. Om in aanmerking te komen moet dus minimaal 30% omzetverlies zijn geleden in eerste kwartaal van 2022. Het subsidiepercentage blijft 100% en ook de subsidiebedragen blijven gelijk: € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Het is nog niet bekend wanneer het aanvraagloket opengaat.

OVK Q1 2022

De Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK) wordt verlengd, zodat hiervan ook in het eerste kwartaal van 2022 gebruik kan worden gemaakt. De voorwaarden zijn gelijk aan die van OVK Q4 2021. De regeling is een aanvulling op de TVL. Voor land- of tuinbouwers die de maximale TVL (€ 225.000) hebben aangevraagd of die van de RVO de maximale TVL toegezegd hebben gekregen, kan die steun niet toereikend zijn om hun vaste kosten te betalen. Zij kunnen dan OVK-subsidie aanvragen. Zij moeten voldoen aan voorwaarden voor de TVL en dus in het eerste kwartaal 2022 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Een mkb-bedrijf (tot 250 medewerkers) krijgt 70% van de ongedekte vaste lasten vergoed met een maximum van € 550.000. Een bedrijf met meer dan 250 medewerkers krijgt maximaal € 600.000. Het is nog niet bekend wanneer het loket precies opengaat.

Langer vereenvoudigde Bbz

Sinds het beëindigen van de Tozo-regeling eind september 2021 kunnen zelfstandigen voor inkomensondersteuning gebruikmaken van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz is tot eind 2021 vereenvoudigd om de overstap van Tozo na Bbz te vergemakkelijken. Nu is besloten om de regeling te verlengen tot 1 april 2022. De vereenvoudigde Bbz kent – net als de Tozo – geen vermogenstoets en ook het bedrag wordt  ‘om niet’ uitbetaald en niet als een voorlopige lening. In tegenstelling tot de Tozo kent de vereenvoudigde Bbz wel een levensvatbaarheidstoets van de onderneming en de kostendelersnorm. De Bbz-uitkering kan met terugwerkende kracht (maximaal twee maanden, maar niet verder terug dan 1 januari 2022) worden aangevraagd. Het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld in plaats van per boekjaar.

Terugbetaling Tozo-lening

Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Tozo-lening van maximaal € 10.157 bij hun gemeente, moeten van 1 januari 2022 beginnen met het aflossen op deze lening. Ook de renteteller (2%) gaat dan lopen. De ondernemer heeft vijf jaar de tijd om de lening af te lossen vanaf het moment van verstrekking. Niet bij alle gemeente is voldoende bekend dat als de ondernemer de lening niet kan terugbetalen, hij/zij contact kan opnemen met de gemeente om te overleggen over de  mogelijkheid om uitstel van betaling te verlenen. Deze optie van uitstel van betaling zal de komende tijd meer onder de aandacht van gemeenten worden gebracht.

Interessant? Deel dit bericht!