Een wijziging in het Burgerlijk Wetboek die veel vennootschappen gaat raken is de introductie van het regime voor micro-entiteiten. Deze wijziging vloeit voort uit Europese wetgeving. Voor de kleinste vennootschappen zoals BV’s betekent dit een sterke vereenvoudiging van de verslaggevingsvereisten. De vereisten zijn een maximale netto omzet van
€ 700.000,00, een waarde van de activa van maximaal € 350.000,00 en maximaal 10 werknemers in dienst.

Er mag kortgezegd worden volstaan met een sterk verkorte jaarrekening waar nog maar zeer weinig informatie in is te vinden zoals:

  • Balans actiefzijde, onder te verdelen naar opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal, kosten in verband met oprichting en uitbreiding, vaste activa en vlottende activa;
  • Balans passiefzijde: het eigen vermogen (samengetrokken tot een post), voorzieningen en schulden (samengetrokken tot een post);
  • Winst-en-verliesrekening bestaande uit: netto-omzet, overige bedrijfsopbrengsten, kosten voor grondstoffen en hulpstoffen, personeelskosten, waardecorrecties (samen getrokken tot een post), overige bedrijfskosten, belastingen en resultaat.

Overlopende posten

Verder hoeven overlopende activa en passiva (zoals rentes 2015 die worden ontvangen in 2016) voor de overige bedrijfskosten niet meer te worden opgenomen. Vermelding van de grondslagen en verdere toelichting is niet meer verplicht op grond van de wet, behoudens de vermelding dat fiscale grondslagen zijn toegepast (indien van toepassing) onderaan de balans.

Publicatiebalans

De publicatiejaarrekening omvat ten opzichte van de hiervoor beschreven inrichtingsjaarrekening alleen de hiervoor opgesomde balansgegevens. Waardering tegen reële waarde is niet meer toegestaan voor micro-entiteiten. De termijn waarbinnen u de jaarrekening moet deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) wijzigt ook. Op dit moment moet u deze rapportage uiterlijk binnen 13 maanden deponeren bij de KvK. Per 1 januari 2016 wordt dit teruggebracht tot 12 maanden.

Verkorte jaarrekening wel bruikbaar?

Door de sterke vereenvoudiging van de jaarrekening (die nog wel steeds zo blijft heten) komt de vraag op of er nog wel sprake is van een bruikbaar financieel overzicht. Hiervoor is het van belang om vast te stellen of er sprake is van een gestructureerde weergave inclusief toelichtingen die bedoeld is om inzicht te geven in economische middelen of verplichtingen en die in overeenstemming is met een stelsel inzake financiële verslaggeving. Aan de meeste criteria wordt voldaan, maar door het ontbreken van de toelichting wordt niet meer voldaan aan de definitie van een financieel overzicht.

Indien uw bank van u jaarlijks de jaarrekening dient te ontvangen t.b.v. uw financieringen, dan zullen zij niet akkoord gaan met een sterk vereenvoudigde jaarrekening.

Bij Verdoorn Adviesgroep kunt u terecht voor een verkorte jaarrekening vanaf het boekjaar 2015. Samen met u zullen wij bepalen welke gegevens bijvoorbeeld uw bank verlangt naast de gegevens in de verkorte jaarrekening. Voor het samenstellen van een verkorte jaarrekening hebben wij speciale gereduceerde tarieven beschikbaar! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden, klik hier.