Nieuwsbrief Maatregelen Corona – 20 Maart 2020

Beste relatie,

Op 18 maart jl. stuurden wij jou een nieuwsbrief over de maatregelen die het kabinet gaat nemen in verband met de Corona crisis. Op dit moment is er nog niet veel meer bekend, er kan nog geen financiële steun worden aangevraagd. Zodra hier meer van bekend is zullen wij je direct informeren.

Betalingsachterstanden belastingen door corona?
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunnen wij voor jou bij de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De aanvraag moeten we wel schriftelijk motiveren. De eis van een  deskundige verklaring is komen te vervallen. Als je vervolgens de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te laten vragen door ons. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, dan krijg je het verschil terugbetaald.

Wil je ook uitstel van betaling aanvragen of een verlaging van aanslagen: stuur ons dan een PDF van de desbetreffende aanslagen of aangiftes loonheffingen.

Rente- en/of aflossingsverplichtingen
Door het wegvallen van de omzet kan het zijn dat het moeilijk wordt om jouw rente- en/of aflossingsverplichtingen volgens afspraak na te komen. KHN heeft een modelbrief opgesteld die je kunt gebruiken om een aflossingsregeling aan te vragen voor de hypotheek die berust op een horecagelegenheid. Maar deze is ook te gebruiken voor andere bedrijfstakken, hiervoor kan je de modelbrief zelf aanpassen.

In deze brief wordt aandacht gevraagd voor de uitzonderlijke situatie waar je als horecaondernemer in bent beland (tijdelijk sluiten deuren) en gevraagd om uitstel van betaling van rente- en Klik hier voor de modelbrief:  Modelbrief Voorlopig uitstel van betaling hypotheek

Tips voor een gesprek met je verhuurder
Het sluiten van een onderneming door de overheid levert overmacht op. Dat betekent in dit concrete geval dat de omstandigheid dat je als huurder je verplichtingen niet langer na kan komen niet aan jou kan worden verweten. De huidige omstandigheden als gevolg van de crisis zijn zo ernstig dat nakoming van de (betalings-)verplichtingen voor de huurder onmogelijk is en niet (langer) van de huurder kan worden verwacht. Als gevolg van een beroep op overmacht mag de verhuurder geen nakoming meer verlangen van de exploitatieverplichting. Hij kan ook geen aanspraak maken op betaling van een schadevergoeding omdat de huurder niet langer kan exploiteren.

In de huurovereenkomst is vaak opgenomen dat de huurder bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichting een boete moet betalen aan de verhuurder. Soms is afgesproken dat er ook een boete betaald moet worden bij overmacht. Meestal is dit echter niet het geval. In de huurcontracten die zijn opgesteld volgens het ‘ROZ-model winkelruimte’ wordt uitgegaan van een boete die verschuldigd is wanneer de huurder in gebreke wordt gesteld in verband met een aan de huurder toerekenbare tekortkoming. Dit betekent dat de huurder van de huidige situatie een verwijt moet kunnen worden gemaakt. Dat is (uiteraard) niet het geval. Daarnaast geldt het beroep op overmacht. De kans is dan ook zeer groot dat een rechter een eventuele boete sterk zal matigen.

Vermindering van de huurprijs
Van vermindering van de huurprijs kan sprake zijn bij de aanwezigheid van gebreken aan het gehuurde. In de wet staat dat er sprake is van een gebrek ‘wanneer het gehuurde niet het genot kan verstrekken dat de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten’. Er is veel voor te zeggen dat de huidige omstandigheden, waarbij de horecagelegenheden op last van de overheid zijn gesloten, ‘slechts’ voor de helft voor rekening van de huurder komt en aan de huurder kan worden toegerekend. Wanneer in de huurovereenkomst of in de algemene voorwaarden een beroep op huurprijsvermindering is uitgesloten dan zal over de huurprijsvermindering overleg met de verhuurder moeten worden gevoerd.

Beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’
Het is nog altijd mogelijk om een beroep op ‘de onvoorziene omstandigheden’ te doen. Hier is in het verleden al veel eerder en veel vaker een beroep op gedaan. Meestal werd een beroep hierop afgewezen omdat een crisis tot het ondernemersrisico behoort. In de huidige crisis ligt dit wezenlijk anders. De huidige omstandigheden waren absoluut niet te voorzien bij het sluiten van de huurovereenkomst. Het is dan ook niet meer dan redelijk dat de huurovereenkomst niet ongewijzigd kan blijven voortduren en op diverse punten moet worden aangepast. Te denken valt aan het tijdelijk geen huur betalen, of het tijdelijk een gedeelte van de huur betalen waarbij de verhuurder ook een gedeelte van de huurpenningen voor zijn rekening neemt gedurende de periode dat het gehuurde niet kan of mag worden gebruikt.
KHN heeft een modelbrief opgesteld waarmee je jouw huurbaas kunt verzoeken voor een (tijdelijke) vrijstelling. Je kan de brief ook aanpassen voor andere sectoren. Download de brief hier.

Praktische zaken bij Verdoorn Adviesgroep
Hieronder vragen wij jouw aandacht én begrip voor een aantal praktische zaken en aanpassingen die wij als kantoor hebben genomen.

Inleveren administratie 1e kwartaal 2020
Binnenkort dient de administratie over het 1e kwartaal 2020 te worden aangeleverd i.v.m. de BTW aangifte. Dit proces gaat gewoon door, de belastingdienst geeft geen uitstel tot het doen van aangifte. Wél kunnen wij uitstel van betaling vragen voor het BTW bedrag. Wij verzoeken je dan ook de gegevens te blijven aanleveren.

Let op! Als je administratie wil komen afleveren bij ons aan de kerkenbos 1079D te Nijmegen dan verzoeken wij je om de spullen voor de voordeur neer te leggen en aan te bellen. Een van onze medewerkers komt de spullen dan direct halen. Wij kunnen helaas voorlopig geen bezoekers binnen laten in ons pand.

Uw jaarrekening en fiscale aangiftes
Wij krijgen veel telefoontjes en e-mails van klanten momenteel in verband met de Corona crisis. Uiteraard helpen wij iedereen graag en met volle inzet van ons team. Hierdoor hebben wij inmiddels wel achterstanden opgelopen bij onze reguliere werkzaamheden. Hierdoor zal het dus voor gaan komen dat we jouw jaarrekening en fiscale aangiftes later kunnen opleveren dan je van ons gewend bent. Kritische processen zoals salarisverwerking gaan wel geheel volgens planning. Wij vertrouwen op jouw begrip.

Besprekingen en klantbezoeken
Wij ontvangen momenteel geen bezoek meer op ons kantoor en bezoeken geen klanten meer. Hierdoor kunnen we helaas geen persoonlijke besprekingen meer houden.
In deze tijd van automatisering zijn er gelukkig meerdere oplossingen waar wij gebruik van kunnen maken om toch met jou een bespreking te houden waar we elkaar ook nog eens bij kunnen “zien”:

  1. Zoom. Met Zoom kan je eenvoudig met meerdere mensen een videogesprek houden. De organisator nodigt via Zoom meerdere mensen uit die per e-mail automatisch een linkje krijgen toegestuurd. Door daar op te klikken wordt een videogesprek gestart. Degene die praat is telkens groot in beeld, de overige deelnemers zijn telkens klein in beeld en dit wisselt dus. Prima beeld- en geluidskwaliteit, deze optie heeft dan ook onze voorkeur. Zie: https://zoom.us/meetings
  2. Skype videobellen. Hiervoor moet je een App op je telefoon of tablet of de software installeren op je PC/laptop en een account aanmaken. Beeld/en geluid kwaliteit zijn over het algemeen redelijk. Zie: https://www.skype.com/nl/
  3. 3CX. Dit is een platform wat is verbonden met onze cloud telefooncentrale. Wij sturen u een e-mail met een linkje, door daar op te klikken start er een videoverbinding.
  4. Whats App Videobellen.
  5. Facetime Videobellen

Mochten we op een van bovenstaande manieren een afspraak met jou gaan inplannen, dan nemen we uiteraard altijd even telefonisch of per e-mail contact op voor een korte instructie.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact met ons op. We staan voor je klaar!

Met vriendelijke groet,

Verdoorn Adviesgroep B.V.
Maurice Verdoorn

Interessant? Deel dit bericht!