Nieuwsbrief Maatregelen Corona – 24 Maart 2020

Beste relatie,

Helaas worden steeds meer ondernemers getroffen door het Coronavirus en zien hun omzet dalen.

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij het nieuwe noodpakket aan. Het kabinet is druk bezig om deze nieuwe maatregelen in de lucht te krijgen. Op dit moment houden wij het nieuws in de gaten, zodra de aanvragen weer gedaan kunnen worden gaan wij daarmee voor jou aan de slag. Via deze nieuwsbrief geven wij een update over de laatste ontwikkelingen.

Coronavirus: kabinet komt met noodmaatregel voor zzp’er
Bij economische tegenslag vangt de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) vaak de eerste klappen op. Om te voorkomen dat zzp’ers als gevolg van het coronavirus in zwaar weer terechtkomen, komt het kabinet met een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Deze maatregel is onderdeel van het ‘Noodpakket banen en economie’, dat op 17 maart 2020 bekend werd gemaakt. Kijk op de website van uw gemeente of je al financiële ondersteuning kan aanvragen!

Door de maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus het hoofd te bieden, lopen veel zelfstandigen inkomsten mis. Denk bijvoorbeeld aan de zzp’ers die werkzaam zijn in de horeca en de culturele sector. Om ervoor te waken dat zij straks financieel slachtoffer worden van het coronavirus, kunnen zij een aanvullende uitkering aanvragen voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Deze tijdelijke maatregel gaat zo snel mogelijk in voor de duur van 3 maanden en wordt uitgevoerd door gemeenten.

Maatregel geënt op Bbz
De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De zzp’er kan ook een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk wordt.

Maximaal € 1.500 per maand
Binnen 4 weken (nu duurt dat maximaal 13 weken) wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal circa € 1.500 per maand (netto), afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. Er is ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Bij de verstrekking van deze lening wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Ook zal een lager rentepercentage gelden dan nu in het Bbz wordt gehanteerd.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling (AMvB) en verwacht uiterlijk 25 maart meer details te kunnen bieden. De officiële regeling zelf is er dan nog niet, vanwege de procedures die eraan verbonden zijn.

Noodloket voor ondernemers zonder klandizie door corona
Ondernemers die hun inkomsten geheel of grotendeels zien verdampen door de overheidsmaatregelen om corona te bestrijden, kunnen aankloppen bij een noodloket. Daar kunnen zij een tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen.

Het kabinet werkt de exacte voorwaarden nog uit, maar duidelijk is het al wel dat het gaat om bijvoorbeeld horecaondernemers of ondernemers die in de problemen komen door de eis om 1,5 meter afstand te houden. Bijvoorbeeld kappers of schoonheidsspecialisten komen in nauw contact met hun klanten en moeten door de afstandseis hun werk staken. Het is voor hen niet mogelijk om de geleden inkomsten na de coronacrisis terug te halen.

Tegemoetkoming is een gift
Deze ondernemers krijgen geen inkomsten binnen, maar hebben wel te maken met vaste lasten en al gedane uitgaven. Daarom kunnen zij – als het noodloket eenmaal is geopend – een gift aanvragen van € 4.000 voor de periode van drie maanden. Dit is onderdeel van een noodpakket van maatregelen. Alleen ondernemers die een bedrijf runnen dat zich niet in de eigen woning bevindt, kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming kinderopvang
De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd.

Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden. De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Coronacrisis: vakantiegeld later uitbetalen moet kunnen

Als organisaties in moeilijkheden komen door de coronacrisis, mogen zij als laatste redmiddel de vakantiebijslag van hun werknemers later uitbetalen. Dat zegt vakbond FNV, die zo hoopt organisaties te helpen die niet genoeg hebben aan het noodpakket van het kabinet.
Veel organisaties die zwaar getroffen worden door de uitbraak van het coronavirus, hebben moeite met het betalen van vaste lasten, zoals vakantiebijslag en winstuitkeringen. Vakbond FNV geeft daarom aan dat deze organisaties als laatste redmiddel deze uitbetalingen aan werknemers kunnen uitstellen. Volgens FNV is deze maatregel absoluut bespreekbaar om faillissementen te voorkomen.

Noodpakket niet altijd voldoende
Het uitstellen van de uitbetaling van de vakantiebijslag of een winstuitkering is een laatste redmiddel. Werkgevers kunnen voor het zo ver is, gebruikmaken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), uitstel van betaling voor de belastingen vragen (tool) of andere noodmaatregelen van het kabinet aanspreken. Die maatregelen zijn echter niet voor alle organisaties voldoende om meteen de beschikking te krijgen over meer liquide middelen. Als dat het geval is, kan het opschorten van de vakantiebijslag en de winstuitkeringen aan de orde komen.

KLM heeft al uitstel
Vliegmaatschappij KLM heeft met de vakbond al afspraken gemaakt over de winstuitkering: de betaling daarvan is uitgesteld tot oktober. Met de sectoren horeca en detailhandel wordt gesproken over het uitstellen van de betaling van de vakantiebijslag. In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de detailhandel staat in ieder geval dat de betaling ook een maand later – in juni dus – kan plaatsvinden. Dat geeft organisaties alvast een beetje ademruimte.

Noodpakket liquiditeitssteun
Uitstel van betaling belasting
De aanvraag van bijzonder uitstel van betaling kan normaal gesproken pas worden gedaan indien er eerst een betalingsonmacht is aangekondigd. Deze voorwaarde is vervallen. Als wij uitstel voor u aanvragen hebben wij enkel de aanslag nodig waarvoor u uitstel wenst. De plicht blijft om regulier aangifte te doen, hiervoor wordt geen uitstel verleend. Meestal volgt de aanslag 2 weken na de aangifte.

Aanpassen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Indien er een lagere winstverwachting ontstaat door de Coronacrisis, kan er een verzoek worden ingediend voor een verlaging van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

BMKB-regeling
Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

Tijdelijk stopzetten aflossing financiering
De bankensector wil de bredere kabinetsplannen ondersteunen door ondernemers de komende tijd financiële ademruimte te geven. De maatregel geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren, met een financiering tot €2,5 miljoen. De groep bedrijven boven die grens is nog weinig zekerheid over. Aan de plannen doen mee ABN AMRO, ING en Rabobank, aangevuld met de Volksbank en Triodos Bank.

Banken geven ondernemers de mogelijkheid om tijdelijk de aflossing van de financiering stop te zetten voor een periode van maximaal 6 maanden. De rentekosten worden wel in rekening gebracht. Er dient hiervoor online een verzoek te worden ingediend bij de geldverstrekker.

Uitstel van betaling pensioen

Pensioenuitvoerders gaan werkgevers die door de coronacrisis in dringende problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. De rechten van werknemers blijven hierbij intact.

Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

Handreiking
De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden het belangrijk een handreiking te bieden aan werkgevers die vanwege de coronacrisis geconfronteerd worden met onmiddellijke liquiditeitsproblemen omdat de inkomsten van de ene op de andere dag sterk zijn teruggelopen of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen.

Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op te lossen.

Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, wordt maatwerk geboden op basis van de volgende oplossingsrichtingen:
Betalingsregeling
Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.

Ruimere betalingstermijnen
De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers – binnen de wettelijke mogelijkheden – verruimd.

Minder strikt invorderingsbeleid
Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Overleg
De ruimte voor maatwerk is op dit moment nog beperkt door wettelijke voorschriften wat betreft invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Hierover is op korte termijn overleg tussen het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken.

Check site pensioenuitvoerder
Werkgevers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

Maatregelen
Pensioenfondsen voor de horeca, reisbranche en detailhandel kondigen al concrete maatregelen aan, zo meldt het fd:

“Het pensioenfonds Horeca & Catering int deze maand daarom geen premie bij werkgevers. De automatische incasso voor de premie van maart is uitgesteld tot 30 april.”

“Op verzoek van brancheorganisatie InRetail verlengt het pensioenfonds Detailhandel de betalingstermijn voor werkgevers die daar om vragen van 30 naar 90 dagen. En het pensioenfonds voor de reisbranche, Reiswerk, verlengt de betalingstermijn van veertien naar 45 dagen.”

Pensioenrechten
Het gaat vooralsnog alleen om uitstel van premiebetaling voor bedrijven waar de nood hoog is. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat gewoon door.

Het kan gebeuren dat een deel van de premies nooit meer geïnd kan worden, omdat bedrijven failliet gaan. De gemiste premie is dan wel te verhalen bij het UWV, maar daarvoor moet de werknemer een verzoek indienen. Vaak weet de werknemer dat niet en heeft hij daar zelf geen direct belang bij.

Het is op dit moment wettelijk niet mogelijk tijdelijk de premiebetaling volledig te stoppen en tegelijkertijd ook de opbouw van pensioenrechten op te schorten, aldus het fd.

Praktische zaken bij Verdoorn Adviesgroep
Hieronder vragen wij jouw aandacht én begrip voor een aantal praktische zaken en aanpassingen die wij als kantoor hebben genomen.

Inleveren administratie 1e kwartaal 2020
Binnenkort dient de administratie over het 1e kwartaal 2020 te worden aangeleverd i.v.m. de BTW aangifte. Dit proces gaat gewoon door, de belasting dienst geeft geen uitstel tot het doen van aangifte. Wél kunnen wij uitstel van betaling vragen voor het BTW bedrag. Wij verzoeken je dan ook de gegevens te blijven aanleveren. Zoom

Let op! Als je administratie wil komen afleveren bij ons aan de kerkenbos 1079D te Nijmegen dan verzoeken wij je om de spullen voor de voordeur neer te leggen en aan te bellen. Een van onze medewerkers komt de spullen dan direct halen. We houden minimaal 1,5 meter afstand. Wij kunnen geen bezoekers binnen laten in ons pand.

Uw jaarrekening en fiscale aangiftes
Wij krijgen veel telefoontjes en e-mails van klanten momenteel in verband met de Corona crisis. Uiteraard helpen wij iedereen graag en met volle inzet van ons team. Hierdoor hebben wij inmiddels wel achterstanden opgelopen bij onze reguliere werkzaamheden. Hierdoor zal het dus voor gaan komen dat we jouw jaarrekening en fiscale aangiftes later kunnen opleveren dan je van ons gewend bent. Kritische processen zoals salarisverwerking gaan wel geheel volgens planning. Wij vertrouwen op jouw begrip.

Besprekingen en klantbezoeken
Wij ontvangen momenteel geen bezoek meer op ons kantoor en bezoeken geen klanten meer.Hierdoor kunnen we helaas geen persoonlijke besprekingen meer met u houden.
In deze tijd van automatisering zijn er gelukkig meerdere oplossingen waar wij gebruik van kunnen maken om toch met u een bespreking te houden waar we elkaar ook nog eens bij kunnen “zien”:

 1. Zoom. Met Zoom kan je eenvoudig met meerdere mensen een videogesprek houden. De organisator nodigt via Zoom meerdere mensen uit die per e-mail automatisch een linkje krijgen toegestuurd. Door daar op te klikken wordt een videogesprek gestart. Degene die praat is telkens groot in beeld, de overige deelnemers zijn telkens klein in beeld en dit wisselt dus. Prima beeld- en geluidskwaliteit, deze optie heeft dan ook onze voorkeur. Zie: https://zoom.us/meetings
 2. Skype videobellen. Hiervoor moet je een App op je telefoon of tablet of de software installeren op je PC/laptop en een account aanmaken. Beeld/en geluid kwaliteit zijn over het algemeen redelijk. Zie: https://www.skype.com/nl/
 3. 3CX. Dit is een platform wat is verbonden met onze cloud telefooncentrale. Wij sturen u een e-mail met een linkje, door daar op te klikken start er een videoverbinding.
 4. Whats App Videobellen.
 5. Facetime Videobellen.

Mochten we op een van bovenstaande manieren een afspraak met jou gaan inplannen, dan nemen we uiteraard altijd even telefonisch of per e-mail contact op voor een korte instructie.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact met ons op. We staan voor je klaar!

Met vriendelijke groet,

Verdoorn Adviesgroep B.V.
Maurice Verdoorn

Interessant? Deel dit bericht!