Op 1 maart opent eerste tijdvak 2024 van SLIM-subsidie

Werkgevers kunnen ook dit jaar gebruikmaken van de Stimuleringsregeling voor leren en
ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). De regeling biedt een subsidie voor activiteiten
op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Voor 2024 zijn enkele zaken gewijzigd.
In het mkb is aandacht voor leren en ontwikkelen over het algemeen minder
vanzelfsprekend dan in grote organisaties. Om te stimuleren dat mkb’ers aan de slag gaan
met de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers, kunnen zij gebruikmaken van de
SLIM-subsidie. De regeling geldt ook in 2024. De regeling richt zich op drie groepen:
individuele mkb’ers (minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50
miljoen), samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca-
en recreatiesector. Voor deze groepen gelden aparte aanvraagtijdvakken:
– Van 1 maart 09.00 uur tot en met 28 maart 17.00 uur (individuele mkb’ers);
– Van 3 juni 09.00 uur tot en met 31 juli 17.00 uur (samenwerkingsverbanden tussen
mkb’ers en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector);
– Van 2 september 09.00 uur tot en met 30 september 17.00 uur (individuele mkb’ers).
Subsidie voor loopbaanadviezen en stimulans leercultuur
De subsidie is bijvoorbeeld aan te vragen voor specifieke kosten bij loopbaan- en
ontwikkeladviezen of een aanpak die een leercultuur in een organisatie moet stimuleren
(artikel). De werkgever moet altijd zelf een deel van de subsidiabele kosten betalen. De

werkgever kan de subsidieaanvraag indienen via uitvoeringvanbeleidszw.nl. Daar vindt hij
ook de benodigde formulieren en informatie.
Mogelijk geen subsidie bij overschrijding subsidieplafond
Het ministerie van SZW hanteert een subsidieplafond bij de tijdvakken voor individuele
mkb’ers. Bij overschrijding van dit plafond wordt na afloop van het tijdvak via loting de
volgorde vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld.
Hierdoor kan een organisatie mogelijk toch de subsidie mislopen. Via de regeling kan een
individuele mkb’er maximaal € 25.000 ontvangen. Samenwerkende mkb’ers kunnen tot €
500.000 voor een project aanvragen en voor de grootbedrijven geldt een
maximumsubsidiebedrag van € 200.000.
Enkele wijzigingen in SLIM-subsidie
In 2023 werden al een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regeling en ook per 1 januari
2024 zijn enkele zaken aangepast. Zo is de subsidiabele activiteit ‘doorlichting van de
onderneming’ aangevuld, waardoor voor meer typen doorlichtingen de subsidie beschikbaar
is. Het gaat in elk geval om leercultuurscans, waarbij een organisatie de eigen leercultuur
laat meten en analyseren.
In de aangepaste regeling is nog niets terug te vinden over de € 73 miljoen die dit jaar zou
worden overgeheveld van het afgeschafte STAP-budget naar de SLIM.
Bron: Rendement Online

Interessant? Deel dit bericht!