Tips voor de alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen

1. Koop waardevolle zaken voor persoonlijk gebruik nog dit jaar
Alle roerende zaken die voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt, hoeft u niet op te geven in box 3. Bij roerende zaken kunt u denken aan inboedel, een auto, boot of caravan, maar bijvoorbeeld ook aan juwelen of een duur horloge. Bent u van plan binnenkort een dergelijke aanschaf te doen, zorg dan dat u deze aanschaf uiterlijk 31 december 2017 heeft gedaan en betaald. In de box 3-heffing per 1 januari 2018 zal dit vermogen dan niet meer worden meegenomen.

Let op!
Er geldt een antimisbruikmaatregel. Kan de Belastingdienst namelijk aannemelijk maken dat u de zaken hoofdzakelijk ter belegging heeft gekocht, dan behoren deze zaken wel tot het vermogen in box 3. Ook als u deze zaken tevens persoonlijk gebruikt.

2. Pleeg in 2018 nog onderhoud aan uw monumentenpand
Particuliere eigenaren kunnen de kosten van onderhoud aan hun rijksmonumentenpand in 2018 nog fiscaal in aftrek brengen. Er ligt een wetsvoorstel om dit vanaf 2019 niet meer mogelijk te maken en te vervangen door een subsidieregeling. Het was de bedoeling de aftrek al eerder te schrappen, maar door de val van het Kabinet in 2017 is dit wetsvoorstel niet meer in behandeling genomen.

3. Stel uw opleiding niet langer uit
Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Er zijn plannen deze algemene fiscale aftrek te schrappen en te vervangen door een specifiekere regeling. Het kabinet Rutte III heeft in het regeerakkoord aangegeven de uitvoering van deze plannen vorm te willen geven. Wilt u niet het risico lopen dat uw scholingskosten niet langer aftrekbaar zijn, start uw opleiding dan in 2018.

4. Koop nog dit jaar een lijfrente
Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. U kunt deze ruimte berekenen op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl), zoekterm ‘jaarruimte’.

Tip:
Zorg dat u de bedragen in 2017 betaalt! Alleen dan kunt u deze nog in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting 2017.

Let op!
De betaalde lijfrentepremie vermindert de te betalen belasting, maar niet de te betalen Zvw-premie (Zorgverzekeringswet). Over de te zijner tijd te ontvangen uitkering betaalt u echter ook premie Zvw. Dit betekent in feite een dubbele heffing, voor zover uw inkomen bij uitbetaling van de lijfrentetermijnen onder de Zvw-premiegrens valt. In die gevallen wordt het nettorendement van de lijfrente kleiner.

5. Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
Met betrekking tot uw aanslag inkomstenbelasting 2017 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 een rente van 4%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Voorkom dat u deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag 2017 juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip:
Vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als uw voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kunt u niet meer ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

6. Vraag middeling aan bij schommelende inkomsten
Heeft u de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten gehad in box 1, dan heeft u misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn geweest. In zo’n geval kunt u door middel van middeling geld terugvragen bij de Belastingdienst. Middeling vindt plaats door voor drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten. Houd hierbij rekening met een drempel van € 545. Alleen het meerdere boven deze € 545 krijgt u van de Belastingdienst terug.

Tip:
Kies de periode van drie aaneengesloten jaren zorgvuldig, want een jaar waarover gemiddeld is, kan niet nogmaals worden meegenomen in een middelingsperiode van drie jaren.

Let op!
Middeling gaat niet automatisch. U moet hiervoor zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hierin moet u zelf berekenen hoeveel belasting u na middeling terugkrijgt.

Let op!
Middeling heeft geen invloed op de hoogte van al verkregen toeslagen.

In het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III is met ingang van 2019 een tweeschijventarief aangekondigd. Dit maakt het aantrekkelijker om te middelen over een periode waarin deze lagere tarieven van toepassing zijn. Het is echter nog niet bekend of de middelingsregeling in verband hiermee wordt aangepast.

7. Cluster uw zorgkosten
Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de drempel. Alleen zorgkosten die boven de drempel uitstijgen, zijn aftrekbaar.

Tip:
Het is daarom aantrekkelijk zorgkosten zo mogelijk binnen een jaar te clusteren. Koopt u bijvoorbeeld in 2017 een nieuw gehoorapparaat en laat u in 2018 uw gebit renoveren, dan heeft u in beide jaren te maken met de drempel. Dit levert meestal minder aftrek op dan wanneer u beide uitgaven in één jaar zou hebben gedaan.

8. Cluster uw giften
Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Ook voor giften geldt echter een drempel. Alleen het meerdere van giften boven deze drempel is aftrekbaar. De drempel bedraagt 1% van uw verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten, met een minimum van
€ 60. Voor giften geldt ook een plafond van 10% van het verzamelinkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten.

Tip:
U kunt giften over meerdere jaren beter clusteren, zodat u slechts één keer met de drempel te maken heeft. Komt u met uw giften echter boven het plafond van 10% uit, dan is het juist beter uw giften over meerdere jaren te spreiden.

9. Schenk uw giften periodiek
Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Deze giften kunt u aftrekken als u gebruikmaakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. Hierin moet zijn aangegeven dat over een periode van minstens vijf jaar de gift wordt verstrekt. Voor periodieke giften geldt geen drempel en ook geen plafond.

Tip:
Schenk periodiek als u geen last wilt hebben van de drempel of het plafond. Een notariële akte is niet nodig, een onderhandse akte is voldoende. Voor een onderhandse akte geldt wel een aantal eisen, maar een dergelijke akte kunt u downloaden vanaf de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl), zoekterm ‘overeenkomst periodieke giften’.

10. Aftrekposten tegen hoog tarief
Het Kabinet Rutte III heeft bekendgemaakt dat in 2019 een tweeschijventarief zal worden ingevoerd. Dit betekent een aanzienlijke lastenverlichting. Daar staat tegenover dat vanaf 2020 aftrekposten niet langer tegen het hoogste tarief kunnen worden verrekend. In etappes van 3%-punt per jaar zal de aftrek verlaagd worden naar uiteindelijk 37% in 2023. Dit betekent dat u aftrekposten zo mogelijk vóór 2020 moet creëren. Denk bijvoorbeeld aan giften, planbare zorgkosten, een afkoopsom inzake alimentatie en de aan- of afkoop van een lijfrente.

11. Nog dit jaar inkeren?
Heeft u in het verleden inkomsten verzwegen waarover u belasting moest betalen of er op een andere manier voor gezorgd dat u minder belasting betaalde dan eigenlijk moest, dan kunt u dit jaar nog boetevrij ‘inkeren’. Dat wil zeggen dat u een en ander alsnog netjes aangeeft. Doet u dit binnen twee jaar na indiening van uw aangifte, dan volgt tot 1 januari 2018 geen boete. Geeft u na deze periode van twee jaar aan dat u te weinig belasting heeft afgedragen, dan krijgt u tot 1 januari 2018 een vermindering van uw boete.

Geeft u ná 1 januari 2018 aan dat u te weinig inkomen heeft aangegeven of te weinig belasting heeft betaald, dan zal wel een boete worden opgelegd. Wel zal deze boete lager zijn dan wanneer u een en ander niet vrijwillig had gemeld. De hoogte van de boete hangt af van de omvang van de fraude en van de vraag of er sprake is van recidive. De inspecteur kan ook andere factoren van invloed laten zijn op de hoogte van de boete.

Let op!
Er moet voor een boete altijd sprake zijn van opzet of grove schuld. De inspecteur zal dit aannemelijk moeten maken.

12. Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking
Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling. Zo kunt u in 2017 uw kinderen belastingvrij € 5.320 schenken en uw kleinkinderen of andere derden € 2.129.
Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 25.526;
  • € 53.176 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
  • € 100.000 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

Let op!
De eenmalige verhoging van € 100.000 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

13. Prijsverhoging receptvrije geneesmiddelen
Receptvrije geneesmiddelen worden met ingang van 1 januari 2018 belast tegen het hoge btw-tarief van 21%. Dit betekent een prijsverhoging van 14,15%.

Bij receptvrije geneesmiddelen moet u denken aan tandpasta, zonnebrandmiddelen, (baby)crème, mondwater, insectenspray, antiroosshampoo en aan sommige middelen tegen aambeien, acne, blaasontsteking, brandend maagzuur, darmkrampjes, diarree, eczeem, hoesten, hoofdluis, kalknagels, keelpijn, littekens, vaginale (schimmel)infecties, verkoudheid, verstopte neus, wratten en nierdialyseconcentraten.

Interessant? Deel dit bericht!